Vad är radon?

En naturlig gas

Radon är en gas som finns naturligt i luften, marken och vattnet. Man kan varken se den eller känna lukten av den.

Farligt över en viss gräns

Radon kan vara hälsoskadligt när det når över gränsvärdena i ett hus eller på arbetsplatsen där man spenderar en större del av sin tid. Långvarig exponering av radon kan leda till lungcancer.

Näst vanligaste orsaken till lungcancer

I Finland insjuknar årligen 300 personer i lungcancer till följd av exponering av höga halter av radon. Radonexponering är den näst vanligaste orsaken till lungcancer efter rökning. Rökare löper dessutom 25 gånger större risk att drabbas av lungcancer om de i tillägg exponeras för höga halter av radon.

Var finns radon?

Marken är den vanligaste radonkällan

Radon i byggnader kan komma från tre olika källor; marken eller berg under och runt om huset, byggnadsmaterialet eller vattnet som används i hushållet.

Byggnadsmaterial baserat på sten

Allt byggnadsmaterial som är baserade på sten innehåller ämnet radium och avger därmed radon. Normalt sett är halten så låg att det inte finns någon risk för hälsan. Däremot användes från 1920-talet fram till slutet av 1970-talet så kallad blåbetong i byggnationer.

Hus byggda i blåbetong

Detta byggmaterial kan i vissa fall ge radongashalter upp till 1000 bq/m3, alltså upp till tre gånger mer än gränsvärdet. Det är väldigt viktigt att man genomför en radonmätning om man har en byggnad baserad helt eller till viss del på blåbetong.

När man borde mäta radon

När du har renoverat

Ifall du har utfört någon renovering efter din senaste radonmätning.

Vid köp av bostad

Vid husköp ligger ansvaret på husköparen att kontrollera att radonhalterna inte överskrids.

Om det aldrig gjorts

Ifall det aldrig gjorts någon radonmätning bör man genast göra det.

Det är över 10 år sen

Med åren kan det framkomma nya transportvägar för radon in till ditt hus.

Viktigt vid köp av nytt hus

Nya bostäder ska planeras och byggas så att radonhalten inte överskrider 200 bq/m3. Om gränsvärdet 200 bq/m3 för nya bostäder överstigs kan husköparen kräva att radonhalten sänks genom garantireparation. Därför ska man som köpare av ett nytt hus så fort som möjligt inom garantitiden mäta radonhalten efter att ha flyttat in i ett nytt hus. Vid husköp ligger ansvaret på husköparen att kontrollera att radonhalterna inte överskrids. Därför bör man begära att radonmätning utförts innan husköp eller mäta radonhalten själv så fort som möjligt efter inflyttning.

Inom 10 år

Eftersom radonhalten bland annat påverkas av boendevanor, ventilationen och eventuella transportvägar för radon så kan förutsättningarna ändras med tiden. Till exempel så kan sättningar i huset bilda nya sprickor i husgrunden och skapa nya transportvägar för radon. Därför bör du göra en ny radonmätning ifall det inte utförts någon mätning de senaste 10 åren.

Vid renovering

Förutom att man bör göra en ny radonmätning med jämna mellanrum rekommenderar strålsäkerhetsmyndigheten även att göra det om det gjorts en omfattande renovering eller ombyggnation av byggnaden.

Behöver du mäta radon hos dig?

Korttidsmätning

Skulle du behöva en radonmätning snabbt för att få ett ungefärligt värde, exempelvis vid en bostadsförsäljning, så kan du göra en så kallad korttidsmätning. En korttidsmätning är dock bara rådgivande. Läs mer »

Visar det sig att din bostad ligger i närheten av gränsvärdena bör du utföra en långtidsmätning av radon.

Långtidsmätning

Vi rekommenderar att en långtidsmätning utförs om det inte är brådskande att få fram ett riktgivande värde. Långtidsmätningen ger det mest exakta resultatet. Läs mer »

Boka tid eller få mer info
Om företaget

Vi vill förhindra att människor på Åland utsetts för onödig exponering av radon i vardagen. Vi är utbildade inom radon och radonsanering från strålsäkerhetsmyndigheten i Sverige och är även godkända av strålsäkehetscentralen i Finland att utföra radonmätning och radonsanering.